Consideracions sobre retallades i mancances actuals en educació

COMUNICACIÓ A LES AMPA
 
  

 

 

Data: 16/03/2011
 

Tema: Consideracions sobre les retallades i
mancances actuals en educació
Número: 05

 

Amb el mateix esperit constructiu en què el passat mes de juny diverses entitats
del món educatiu vàrem signar una declaració unitària enviada al govern i al
departament d’Ensenyament, ara volíem posar-nos a disposició del nou govern, en

concret del seu President, per asseure’ns en una Taula -tal com ell mateix va anunciaramb

l’objectiu de parlar tots plegats d’educació.

Tanmateix, aquesta proposta es va veure diluïda per la voluntat de denunciar el què

s’estava produint en els centres en aquelles dates. El centres havien rebut instruccions

de no gastar més del 80% del pressupostat al 2010. Això va fer suposar que hi hauria

una retallada respecte a les dotacions del curs passat. Alhora també es denunciava, per

part dels sindicats, que no es cobrien les baixes de personal, i retallades salarials.

Tot plegat ens va portar a signar un document conjunt el 23 de febrer de 2011 on

demanàvem que els centres recullin les seves mancances a fi i efecte de traslladar-les al

Síndic de Greuges i al President de la Generalitat. Ara bé,
 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

·  

 
 

 

  

esperem que aviat hi hagi una declaració pública   

·  

  

·litat en el món de l’ensenyament.   

  

a més de col laborar en la consecució ·   

La FaPaC ens posem a disposició de tot aquell que vulgui sumar i construir
 
 

 

  

  

, una vegada contrastades les informacions,   

En aquesta línia,
 
 

 

  

Volem demanar-vos a les AMPA que feu sentir la vostra veu a la propera Assemblea
General de FaPaC el proper dissabte 9 d’abril a la ciutat de Lleida.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 

Us recordem que per a qualsevol informació addicional o consulta
us podeu posar en contacte amb nosaltres
Delegació Barcelona: 93 435 81 98

Delegació Barcelona Comarques: 93 435 81 98

Delegació Tarragona: 977 23 45 49

Delegació Lleida: 973 23 23 59

Delegació Girona: 972 21 92 12

demanem a l’administració que s’afanyi a fer una declaració pública 

que deixi ben clar quin pressupost i quines plantilles es dedicaran a l’educació el

2011.

de denunciar qualsevol acció o 

iniciativa que freni o retalli aquest interès.

nodeixarem
 
 

 

, i ajudara fer de l’educació en aquest país una eina de la vàlua que tots desitgem. Per això,
 
 

 

d’aquest objectiu. 

El debat sobre quina escola volem no s’ha d’instrumentalitzar; ha de ser un debat

pedagògic dintre de l’autonomia de cada centre educatiu, on sigui present la

participació de la comunitat educativa en la presa de decisions. Hem de parlar de

qualitat, d’èxit escolar, d’igualtat real d’oportunitats, i no defugir el compromís amb els

fills dels sectors més vulnerables de la societat.

tenim l’obligació d’exigirtreball i respostes,
 
 

 

És part 

important de la seva funció.

Les famílies hem de donar suport a mestres i a administració per tal d’arribar a les taxes

d’èxit escolar que ens hem proposat com a país, però també
 
 

 

L’escola necessita recursos. L’administració ha deser capaç de trobar-los i generar tranquil
 
 

 

litat que necessita l’escola 

catalana en el moment actual.

La FaPaC està preocupada pels efectes que pot tenir la crisi econòmica en l’educació. La

implicació de l’administració no ha de ser només econòmica, però ha d’evitar situar

l’escola en primera línia d’estalvi.
 
 

 

que deixi 

ben clar quin pressupost i quines plantilles es dedicaran a l’educació el 2011. La

indefinició és un obstacle per poder treballar amb la tranquil
 
 

 

Respecte a les retallades salarials : 

Tots els funcionaris i personal laboral de les administracions han vist reduït el seu

sou en un 5% des de la rebaixa salarial acordada el maig del 2010 pel Govern

central. No hi ha hagut cap altra modificació salarial.

Aclarit això, des de FaPaC
 
 

 

licituds prioritzades des 

dels Serveis Territorials.

En relació a les substitucions : 

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha decidit mitjançant el Decret 109/2011,

de l’onze de gener, i la Instrucció 1/2011, del 8 de febrer, no substituir cap baixa

permanent ni temporal del personal de la Generalitat a excepció, entre d’altres, de:

– El personal docent, que se substitueix al 100% per incapacitat temporal,

maternitat i altres.

– Cobriment del 50% de les vacants.

– El personal no docent, si forma part de l’atenció directa o de suport a les

activitats essencials pròpies del centre, se substitueix totalment. La relació és:

– Personal d’educació infantil en llars d’infants

– Personal d’administració i serveis de la Generalitat (conserges institut

així com personal administratiu de tots els centres educatius)

– Personal tècnic d’educació infantil (reforç P3)

– Personal d’educació especial (educadors/es, auxiliars, fisioterapeutes, …)

Per part de la Direcció General de la Funció i la Intervenció General han estat

autoritzades un total de 86 substitucions d’entre les 108 sol
 
 

 

En relació al pressupost pel funcionament dels centres : 

El pressupost per a l’any 2011 està en elaboració i pendent de la seva tramitació.

Actualment s’ha fet una assignació PROVISIONAL a tos els centres, atès que es

treballa amb el pressupost prorrogat. Aquesta assignació es modificarà un cop s’hagi

aprovat definitivament el pressupost de la Generalitat per a l’any 2011.

la FaPaC ens vàrem reunir 

amb la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, el passat 3 de març i en la trobada

se’ns va informar del següent: